ساخت شرکت صنعتی نیرو پایه
میکسر کنسانتر ساز رمینی

مشخصات فنی
MIXERFani