کلیه دستگاهها به مدت یکسال گارانتی و با تضمین تامین قطعات و سرویس خدمات به مدت 20 سال می باشند.
آموزش و راه اندازی دستگاهها در محل دامداری به صورت رایگان.
خدمات مشاوره ای ، طراحی و مهندسی تجهیزات و تاسیسات ، جانمایی و راهبری به صورت رایگان.
بازدید دوره ای توسط کارشناسان شرکت .