ساخت شرکت صنعتی نیرو پایه

میکسر کنسانتر ساز رمینی

مشخصات فنی
MIXERFani

شـرکت صنعتـی نیـروپایه